El vídeo educatiu com a recurs per a generar aprenentatge

Font: iStock/UnitoneVector

El vídeo educatiu és un recurs visual, que afavoreix l’aprenentatge de determinats processos que requereixen del component visual. També són recursos adequats per al repàs de continguts de forma asíncrona.

Ens permetrà il·lustrar, ampliar o exemplificar els continguts. Tots els elements (imatge, àudio, text, etc.) faciliten el procés d’ensenyament-aprenentatge.

A continuació, us facilitem un llistat d’usos educatius del vídeo:

  • Com a presentació del mòdul per explicar els objectius, l’organització de les sessions, etc.
  • Com a element disparador de reflexió o motivador a linici d’un mòdul/sessió.
  • Per transmetre coneixement i informació (com en una classe presencial).
  • Per mostrar un procediment o tècnica, ús d’eines, etc.
  • Per fer entrevistes amb experts, presentar casos d’èxit o bones pràctiques.
  • Per exemplificar o simular situacions concretes.
  • Com a recurs per presentar una activitat o repte que els estudiants han de resoldre.
  • Com a retroalimentació als estudiants.
  • Com a tancament del mòdul amb resum d’idees clau, conclusions, etc.

Bones pràctiques:

Et recomanem:

Pots gravar vídeos utilitzant diferents eines: