Elements clau per a una correcció i retroacció efectiva de la tasca

  • Post category:Avaluació
  • Reading time:3 min lectura
Font: iStock.com/champpixs

Les tasques de l’aula virtual són l’espai a través del qual es vehiculen els lliuraments que els estudiants realitzen dels reptes d’avaluació proposats durant el curs.

La correcció d’aquests lliuraments ens permet, com a docents, qualificar i proporcionar una retroacció formativa amb informació rellevant als estudiants, destacant-ne els punts de millora i reforçant-ne els aprenentatges, amb l’objectiu de guiar els estudiants en l’assoliment de les competències previstes

En els casos que la tasca incorpora un mètode de qualificació basat en la rúbrica o en la guia d’avaluació, serà aquesta l’eina que el docent haurà d’utilitzar per a qualificar.

Us facilitem uns recursos d’interès per a realitzar la tasca de correcció i de retroacció a través de l’aula de forma més eficient:

Docents:

  • Identificar l’assoliment d’objectius i competències dels estudiants.
  • Donar seguiment al procés d’aprenentatge.
  • Establir un diàleg i un procés de reflexió basat en les tasques i la seva millora continua.
  • Avaluar i proporcionar retroacció.
  • Motivar i implicar als estudiants en el seu procés d’aprenentatge.
  • Registrar en la plataforma les qualificacions i retroaccions.

Estudiants:

  • Identificar aprenentatges i punts de millora en les activitats i en el procés d’aprenentatge.
  • Valorar els fites assolides al llarg del procés d’aprenentatge.