Endinsa’t en l’ús de la IA en la teva docència

Font: iStock.com/CHOLTICHA KRANJUMNONG

La intel·ligència artificial (IA) està generant llums i ombres en el context educatiu, amb postulats a favor i en contra del seu ús. Ens referim a les oportunitats com són el treball del pensament crític i la creativitat, o bé l’ús d’assistents virtuals o chatbots; i als riscos com el plagi o la informació inexacta.

Si bé és cert que la IA, especialment la denominada generativa, planteja reptes i amenaces entre els que trobaríem el plagi en activitats d’avaluació, cal veure aquesta realitat com una oportunitat de revisió i millora dels nostres models d’avaluació i pràctiques docents. Com a exemples destacaríem:

 • Practicar l’art de fer preguntes (prompts) amb la IA generativa, per exemple ChatGPT.
 • Treballar aspectes ètics sobre el seu ús responsable.
 • Automatització d’algunes tasques docents com seria la retroacció a través d’assistents virtuals o la generació d’exercicis i activitats.
 • Promoure el pensament crític a través de l’anàlisi de produccions (textuals, gràfiques o audiovisuals) realitzades amb IA generatives.
 • Elaboració de recursos d’aprenentatge- en diversos idiomes facilitant l’accessibilitat.

Sent conscients que es tracta d’una tecnologia disruptiva d’interès, a continuació us facilitem recursos en obert en els usos docents de la IA generativa:

Estudiants:

 • Accedir a la informació mes ràpida i efectiva.
 • Afavorir la retroacció immediata i personalitzada sobre el propi procés d’aprenentatge.
 • Disposar de més temps per a l’anàlisi, la creació d’opinions pròpies i la creativitat.

Docents:

 • Dedicar menys temps a la creació de continguts i que aquests siguin més interactius.
 • Obtenir ajudes a tasques repetitives com per exemple en la retroacció. 
 • Adaptar continguts i reptes ajustats a les necessitats dels estudiants.
 • Ajudar els docents a proporcionar retroalimentació ràpida i precisa als estudiants.