Com actuar davant la sospita de còpia o plagi a l’aula virtual

Font: iStock/AndryPopov

Una definició ràpida diria que plagiar és fer passar una obra de tipus intel·lectual o artística aliena com a pròpia. Tanmateix, també es pot considerar plagi no fer menció de les fonts consultades per a l’elaboració d’una obra, copiar-ne fragments sencers, parafrasejar textos, entre altres pràctiques poc ètiques.

A banda del cas més evident de fer passar com a propi el treball d’un altre, hi ha altres exemples de plagi:

 • Copiar fragments, imatges, gràfics i altres elements sense citar-ne la procedència.
 • Utilitzar informació extreta d’un altre treball o publicació i no mencionar-lo a la bibliografia.
 • Parafrasejar, reescriure o traduir un text sense citar la font.
 • Reutilitzar treballs propis anteriors sense fer-ne referència (auto plagi).
 • Utilitzar idees o paraules alienes com a pròpies si no es considera que formen part del coneixement general.
 • Suplantar la identitat d’una altra persona.
 • Intentar obtenir millors resultats acadèmics de forma fraudulenta.
 • La realització dels exercicis o activitats mitjançant la utilització de material o dispositius que vulnerin l’autoria, l’autenticitat i l’originalitat.

El plagi és la forma més greu d’apropiació de l’autoria intel·lectual. És igualment una mala pràctica permetre que una altra persona es beneficiï d’un treball sense ser-ne coautora o de signar com a coautora d’un treball qui no ho hagi estat.
El plagi en qualsevol activitat avaluable comporta la qualificació de 0 en la qualificació final del mòdul, prèvia audiència a la persona interessada.

Si bé des de l’IL3-UB l’alumnat queda informat del que es pot considerar plagi i com evitar-lo (Guia del participant), i també mitjançant el pla docent – aula s’especifiquen les conseqüències sancionadores d’aquesta pràctica, com a docents hem de reforçar l’adquisició d’aquest coneixement i aplicar tècniques efectives per a què el comportament de l’alumnat envers el plagi sigui el més crític possible.

Cal mostrar a l’alumnat com utilitzar la bibliografia de forma correcta i els mètodes de citació i, en la mesura del possible, animar a la valoració i ús de fonts d’informació alternatives. També podem considerar la possibilitat de demanar treballs en format no convencional (vídeo, podcast, blog…) de manera que l’alumnat es vegi obligat a fer-ne una reinterpretació.

Podem reforçar les bones pràctiques de l’alumnat mitjançant les següents recomanacions:

 • Aporta únicament informació que sigui veraç. Com a emissor/a tens la responsabilitat tant de l’origen de la informació com de la seva distribució.
 • Les manifestacions, comentaris, crítiques, etc. s’han de fer amb una llenguatge respectuós, tant en la forma com en els continguts.
 • Recorda que el teu dret d’exercir la llibertat d’expressió i d’accés a la informació no ha d’afectar als drets d’altres persones, en especial els drets a l’honor, intimitat i imatge.
 • Atès que la imatge i la veu humana són dades personals, susceptibles de tractament segons la definició que es contempla en l’article 3.c de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el seu enregistrament per qualsevol dispositiu requerirà del consentiment del seu titular. Per tant, únicament pots enregistrar la veu i la imatge d’un/a docent (o la imatge dels companys i de les companyes de classe) si obtens l’autorització expressa per a fer-ho.

Et recomanem que consultis:

Des de l’IL3-UB es posa a l’abast de l’equip docent una eina de detecció de similituds (Urkund-Ouriginal), que s’aplica per defecte en els lliuraments  vinculats al TFM. Aquesta eina es troba habilitada a l’aula virtual.