6 punts clau per a una retroacció eficaç

  • Post category:Avaluació
  • Reading time:2 min lectura
Font: iStock.com/Suriya_Phosri

“El feedback o retroacció és un element educatiu bàsic en què el docent proporciona a l’estudiant informació sobre el seu exercici”. (Ruiz, 2020).
Un estudi de Black i William (1998) demostra que quan els docents retornen els exercicis amb comentaris sobre els èxits aconseguits i els aspectes millorables, els resultats dels estudiants milloren.

Black, P. y Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan.
Ruiz, H. (2020). ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza (1a edición). Editorial Graó.

Compartim una infografia que t’ofereix indicacions per a elaborar els comentaris de retroacció en les teves avaluacions.

Què aconseguim amb una retroacció eficaç?

  • Provocar la reflexió de l’estudiant sobre el seu procés d’aprenentatge.
  • Relacionar la feina de l’estudiant amb els objectius proposats per veure el seu acompliment.
  • Convertir l’avaluació en un procés positiu, en què es poden comentar aspectes de millora, traient importància a la qualificació quantitativa.